Norwood Creek Elementary School Home

Login

 register
Forgot password?
Secure Login

Teacher E-Mail Links

Click the link below to view our digital flyers.

servlet.ImageServer.png

The paper flyers we have been sending home will now be sent electronically to your email inbox. E-flyers can also be viewed by clicking on the Peachjar link on our webpage.

 • This “green” initiative will save our schools tons of paper and reduce copy costs by thousands of dollars.
 • Paperless delivery of school flyers removes a significant administrative burden from teachers, office staff, and volunteers.
 • You do not need to login to receive or view e-flyers.
 • This system is used exclusively for distribution of school-approved flyers.
 • Your email address will not be shared or used for any other purpose.

Common Core Standards

Dismissal

Dismissal for 1st - 6th grade

3:00 pm MTWF

1:15 pm Thursday

Please pick up children by dismissal. 

Children must wait in front of the school office. 

The drive through line is long, so we encourage you to park on the streets near the school and walking onto campus to meet your child.

Box Tops

Box tops is an easy way to support our school.  Please drop off your box tops in the office.

images.jpg

Welcome To Norwood Creek

August, 2015

Dear Norwood Creek Families,

Welcome back for another great school year. As the new principal of Norwood Creek, I have the opportunity to view the successes of our school through fresh eyes. I am delighted to see how close knit Norwood Creek is. Teachers and parents are dedicated to the social and academic success of every child by providing them with intentional, rigorous, and highly engaging learning experiences within and outside school hours. I’ve noticed an abundance of willingness to take on the shared responsibilities necessary to make this a reality. The energy and excitement that surrounds our school is tangible. I am eager to work with you as we continue this great work throughout the 2015-2016 school year.

Please join me for our annual Parent Tea, followed by a PTA meeting. This will take place on Monday, August 17th at 6:30 p.m. in our cafeteria. I look forward to meeting and getting to know you better. During this event, I will ask your thoughts about Norwood Creek and our pursuit toward social and academic excellence.  

Our office will open to the public on Wednesday, August 12th. School begins on Wednesday, August 19th at 8:45 a.m. with a 3:00 p.m. dismissal for first through sixth grade. Our A.M. kindergarten classes will begin at 8:15 a.m. and dismiss at 11:35 a.m. Our P.M. kindergarten classes will begin at 11:40 a.m. and dismiss at 3:00 p.m. Yard supervision begins at 8:30 a.m.  

Please review and update emergency information on your Parent PowerSchool account prior to the start of school. If you have not already created an account, or if you are unable to log in, please come to the office with a picture ID and we will happily assist you. Classroom assignments will be posted to PowerSchool on Tuesday, August 18th, at 5:00 p.m. under the “My Schedule” icon in the left-hand navigation box. You will need an active account to view classroom assignments.

Norwood Creek takes the safety of our students very seriously. Our parking lot procedures are in place to ensure all students are able to commute to and from school safely. There are designated areas for student drop off and pick up. It is essential for all community members to be aware of and follow our parking lot procedures. We will have adults and signage out front to assist you in this process.

Every classroom’s supply needs differ. In an effort to purchase supplies that are tailored to these specific needs, our teachers are requesting a $40 donation, or an amount of your choosing, in lieu of you having to purchase supplies for your child prior to the start of the year. Teachers will use this money to buy all the supplies your child will need for the school year. Please be aware there is no requirement to donate money, and every child will receive all needed supplies regardless of donations. We hope this will simplify your pre-school shopping as well as allow classroom teachers to maximize usage of the supplies. However, there are some universal items all classrooms always need. For instance, if you are interested in contributing reams of paper, tissues, and baby wipes, our teachers will undoubtedly be grateful.

Stay connected with the events at Norwood Creek by liking us on Facebook, following us on Twitter, or viewing our website.

I look forward to our official first meeting at the Parent Tea on Monday, August 17th at 6:30 P.M. in the cafeteria, and meeting your amazing children on Wednesday, August 19th, the first day of school.

Sincerely,

Nanette Donohue, Principal

_______________________________________________________

Tháng tám, 2015

Kính gửi gia đình Norwood Creek,

Chào mừng trở lại cho một năm học tuyệt vời. Là hiệu trưởng mới của Norwood Creek, tôi có cơ hội để xem những thành công của trường chúng tôi qua đôi mắt tươi. Tôi rất vui mừng để xem không khí thân thiện của Norwood Creek. Giáo viên và phụ huynh được dành riêng cho sự thành công xã hội và học tập của mọi trẻ em bằng cách cung cấp cho họ những kinh nghiệm học tập có chủ ý, nghiêm túc, và rất hấp dẫn trong và ngoài giờ học. Tôi đã nhận thấy một sự phong phú của sự sẵn sàng nhận trách nhiệm chia sẻ cần thiết để làm cho điều này trở thành hiện thực. Năng lượng và sự phấn khích mà bao quanh trường học của chúng tôi là hữu hình. Tôi mong muốn làm việc với bạn như chúng tôi tiếp tục công việc tuyệt vời này trong suốt năm học 2015-2016.

Hãy tham gia cùng tôi trong một cuộc họp với cha mẹ(Parent Tea) sau là một cuộc họp phụ huynh. Điều này sẽ diễn ra vào ngày 17, tháng 8 lúc 6:30 chiều tại quán cà phê của chúng tôi. Tôi mong được gặp và làm quen với bạn tốt hơn. Trong sự kiện này, tôi sẽ hỏi những suy nghĩ của bạn về Norwood Creek và theo đuổi của chúng tôi hướng tới sự xuất sắc xã hội và học thuật.

Văn phòng chúng tôi sẽ mở cửa cho công chúng vào ngày 12, tháng 8. Trường học bắt đầu vào ngày 19, tháng 8 lúc 8:45 sáng với một sa thải 3:00 vào buổi chiều cho học sinh trong lớp một đến lớp sáu. Sáng của chúng tôi Lớp mẫu giáo buổi sáng của chúng tôi sẽ bắt đầu lúc 8:15 sáng và miễn nhiệm tại 11:35 sáng. Lớp mẫu giáo buổi chiều sẽ bắt đầu lúc 11:40 và bỏ vào 3:00 vào buổi chiều. Giám sát Sinh viên bắt đầu vào lúc 08:30 sáng.

Vui lòng xem lại và cập nhật thông tin khẩn cấp về tài khoản Powerschool của bạn trước khi bắt đầu năm học. Nếu bạn chưa tạo tài khoản, hoặc nếu bạn không thể đăng nhập, xin vui lòng đến văn phòng với một ID và chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập tài khoản của bạn. Bài tập trong lớp sẽ được gửi đến Powerschool vào ngày 18, Tháng 8, lúc 5:00 giờ chiều theo “My Schedule" biểu tượng ở bên trái hộp chuyển hướng. Bạn sẽ cần một tài khoản đang hoạt động để xem bài tập trên lớp.

Norwood Creek mất an toàn cho sinh viên của chúng tôi rất nghiêm túc. Thủ tục bãi đậu xe của chúng tôi được đưa ra để đảm bảo tất cả các học sinh có thể di chuyển tới và từ trường một cách an toàn. Có những khu vực được chỉ định cho thả ra trẻ em của bạn và chọn lên con cái của bạn. Nó là điều cần thiết cho tất cả các thành viên cộng đồng nhận thức được và làm theo thủ tục bãi đậu xe của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có người lớn và bảng chỉ dẫn ra phía trước để hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Nhu cầu cung ứng của mỗi lớp học khác nhau. Để thực hiện việc mua vật tư dễ dàng cho các lớp học, giáo viên của chúng tôi đang yêu cầu $ 40 tặng cho, hoặc số lựa chọn của bạn, thay vì bạn phải mua vật tư cho con em mình trước khi bắt đầu của năm. Giáo viên sẽ sử dụng số tiền này để mua tất cả các nguồn cung cấp con bạn sẽ cần cho năm học. Xin lưu ý không có yêu cầu để tặng tiền, và mỗi đứa trẻ sẽ nhận được tất cả các vật tư cần thiết bất kể đóng góp. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ đơn giản hóa mua sắm trước khi đến trường của bạn cũng như cho phép giáo viên lớp học để tối đa hóa việc sử dụng các vật tư. Tuy nhiên, có một số mặt hàng phổ quát tất cả các lớp học luôn luôn cần. Ví dụ, nếu bạn muốn đóng góp hàng tệp giấy, khăn giấy, và khăn lau em bé, giáo viên của chúng tôi chắc chắn sẽ được biết ơn.

Duy trì kết nối với các sự kiện tại Norwood Creek bởi yêu thích chúng tôi trên Facebook, theo chúng tôi trên Twitter, hoặc xem trang web của chúng tôi tại.

Tôi mong muốn cuộc họp chính thức đầu tiên của chúng tôi tại Parent Tea vào ngày  17,Tháng 8 tại 06:30PM trong cafeteria và đáp ứng trẻ em tuyệt vời của bạn vào ngày 19, Tháng 8, ngày đầu tiên của trường.

Trân trọng,

Nanette Donohue

Hiệu trưởng

ndonohue@eesd.org

Parking Lot

Parking Lot Safety

Norwood Creek takes the safety of our students very seriously. Our parking lot procedures are in place to ensure all students are able to commute to and from school safely. There are designated areas for student drop off and pick up. It is essential for all community members to be aware of and follow our parking lot procedures. We will have adults and signage out front to assist you in this process.

 • Use only the marked cross walks at all times
 • Keep the marked area in front of the office clear
 • Parking spots are reserved for Norwood Creek Staff Only
 • Please keep red curbs and bus loading zone clear
 • School dismisses at 3:00 PM
 • Please stay in your car at all times while waiting in the drop off line 
 • Turn right out of the parking lot
 • Enter drop off line from Centerwood Way
 • Kinder families: Please park on the street and walk in to pick up students
 • If you do not see your child in the loading zone, exit and re-enter the pick-up line

Project Cornerstone Asset of the Month

 

If you or your organization can share ideas for positive, creative activities for young people, please contact (408) 351-6482 or by email at info@projectcornerstone.org.

About the Asset-a-Month Program

The goals of the Silicon Valley Asset-a-Month program are to help align adults throughout our diverse community in their efforts to promote positive youth development by fostering developmental assets. For more information about the Asset-a-Month program, contact Project Cornerstone at (408) 351-6482 or info@projectcornerstone.org.

 

ABC Reader News

We are so excited to have so many parents reading in our classrooms again this year.  Carrie and Pat have done an amazing job training parents and setting up all the resources.

News

No news posted

Our Instructional Story


twitter follow.jpg
facebook like.png

Office Staff

Lunch Applications

Free and Reduced Lunch Applications in English, Spanish and Vietnamese can be picked up at the school front office, printed from the district website at www.eesd.org (under the parent tab) or at the Child Nutrition office at 2828 Corda Drive, San Jose,  CA  95122.  You can also complete and submit your application online at: https://www.heartlandapps.com/ 

Este documento está disponible en Español en de su escuela.

Don xin an trua ngon ngu tieng viet co tai truong hoc cua con em quy vi.

If you have any questions, please call CNS at 408-223-4500.
Thank you!

Lost and Found

Our lost and found in kept in the multi-use room.  Please stop by and check for missing items as needed.

Math Enrichment--After School Program

For more information regarding our after school program visit http://www.meafterschool.org or call 408 667 9277.

This program is for student in grades 1-6.

News from Ms. Robin

Medication
All medications (including over the counter) given in school must have both a doctor’s prescription and parent’s written permission in order for the school personnel to dispense medications.  Medication release forms, are to be filled out by the parent or guardian, and can be picked up in the office.  All medications must be brought to the office.

In addition, if there are any changes to your child's medical needs, please update Ms. Robin.

New Registration

Welcome To Norwood Creek.

Please bring the following items:

-Birth Certificate or Passport

-Immunization records

-3 pieces of address verification, for example: Drivers license and 2 other pieces

If you are enrolling from outside of Santa Clara County your child will also need a TB test.

Parent Portal

Please take some time to review your emergency contacts and phone numbers on parent portal over break.  When we have the most up to day information we are better able to communicate with our families.  Thank you for your ongoing support with this.

login at: https://powerschool.eesd.org/public/.

School Site Council

ELAC-English Lanague Advisory Committee

2015-2016 Meetings are TBD.

 

Parent University--Registriation

To register for a parent university class select the link below:

http://esd.k12oms.org/?gid=455

Then click the class you would like to register for and the registration window will open.

 

If you have questions please feel free to call (408) 270-6820.

County Health Alert Updates

Dress Code

 • Students should wear clothing and shoes that are comfortable and appropriate for school. 

Health Care for All Families

Download the attached information on health care coverage.Covered CA reg flyer.pdf